VIDEO: Nokia timewarps to 2015

Source: Nokia via YouTube